Co myślisz o naszej stronie?

Informacje prawne

Warunki i zasady

Poniżej znajdują się warunki i zasady mające zastosowanie do wszystkich rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem naszych usług rezerwacyjnych, niezależnie czy korzystając z naszej witryny internetowej, jej wersji mobilnej lub aplikacji na telefony komórkowe (razem nazywane „Witrynami Hostelbookers”). Wszystkie odniesienia do „my”, „nas” lub „nasze” zawarte w niniejszych warunkach dotyczą Hostelworld.com Limited („Hostelworld”), operatora Witryn Hostelbookers. Korzystanie z Witryn Hostelbookers i wszystkie rezerwacje dokonane za ich pośrednictwem podlega niniejszym warunkom i zasadom („Warunki”). Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Witryn Hostelbookers zgodnie z tymi warunkami i przestrzegając ich. Osoby, które nie zgadzają się na Warunki, nie powinny korzystać z Witryn Hostelbookers i nie powinny dokonywać rezerwacji za pośrednictwem Witryn Hostelbookers.

O nas

Aby uzyskać więcej informacji na temat Hostelworld, można odwiedzić zakładkę O nas witryny internetowej Hostelbookers.com http://www.hostelworldgroup.com/about-us/company-overview. Aby skontaktować się z nami w związku z korzystaniem z Witryn Hostelbookers lub rezerwacją usług turystycznych, należy wysłać email na adres customerservice@hostelbookers.com.

1. Rezerwacje

 1. Umożliwiamy przetwarzanie i rezerwacje zakwaterowania oraz innych usług turystycznych („usługi turystyczne”). Nie zapewniamy, posiadamy ani nie świadczymy żadnych usług turystycznych, a w szczególności nie zapewniamy, posiadamy ani nie prowadzimy żadnych miejsc zakwaterowania.

 2. Użytkownik potwierdza, że jest w wieku umożliwiającym zgodne z prawem korzystanie z Witryn Hostelbookers, zawarcia wiążących prawnie zobowiązań dotyczących wywiązania się z wszelkich powinności wynikających z korzystania z Witryn Hostelbookers. Użytkownik rozumie, że ponosi odpowiedzialność finansową za korzystanie z Witryn Hostelbookers zarówno przez niego, jak i przez osoby używające jego informacji logowania.

 3. Dokonując rezerwacji za pośrednictwem Witryn Hostelbookers, użytkownik zgadza się, że zawiera umowę o świadczenie usług turystycznych i jego umowa o świadczenie usług turystycznych (w tym zakwaterowanie) zawierana jest z dostawcą usługi turystycznej, a nie z Hostelworld, ponieważ działamy jedynie jako pośrednik dostawcy usługi turystycznej. Obowiązkiem dostawcy usług turystycznych jest zapewnienie usług turystycznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za realizację dowolnej rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Witryn Hostelbookers, za jakość żadnego z miejsc zakwaterowania, ani za żadne inne zarezerwowane usługi turystyczne.

2. Dokonywanie i anulowanie rezerwacji

 1. Po dokonaniu rezerwacji konieczne będzie uiszczenie bezzwrotnej opłaty z tytułu kaucji (stanowiącej część całkowitej płatności za rezerwację), która zwykle nie będzie podlegała zwrotowi. Wyjątek stanowi sytuacja, gdzie klient wykupił usługę ochrony płatności, która podlega dodatkowym warunkom i postanowieniom dostępnym tutaj: https://pl.hostelbookers.com/ochrony-platnosci/. Pobieramy kaucję za dostawcę usług turystycznych i w jego imieniu.

  Czasem konieczne jest uiszczenie również stałej opłaty za rezerwację, która jest nakładaną przez nas opłatą za dokonanie rezerwacji. W przypadkach, gdzie naliczamy opłatę za rezerwację, jest ona zawsze bezzwrotna.

  W przypadku rezerwacji niepodlegających zwrotom, użytkownik upoważnia dostawcę usług turystycznych do pobrania z karty kredytowej lub debetowej należności za rezerwację dokonaną przez użytkownika po zakończeniu procesu rezerwacji. W przypadku wszystkich innych rezerwacji, użytkownik będzie odpowiedzialny za dokonanie płatności za rezerwację na rzecz dostawcy usług turystycznych po dotarciu na miejsce. Użytkownik będzie również odpowiedzialny za wszystkie inne płatności za wszelkie usługi dodatkowe uzgodnione na późniejszym etapie z dostawcą usług turystycznych i gdzie ma to zastosowanie, za opłaty za usługi i podatki dostawcy usług turystycznych zgodnie z warunkami handlowymi stosowanymi przez dostawcę usług turystycznych.

 2. Użytkownik musi skorzystać z karty kredytowej lub debetowej, aby zagwarantować rezerwację. Dokonując rezerwacji z wykorzystaniem karty kredytowej lub debetowej, użytkownik wyraża zgodę na obowiązujące regulaminy anulowania rezerwacji i niestawienia się na miejscu dostawcy usług turystycznych, zgodnie z tym, co odkreślono w jego warunkach i zasadach. W przypadku anulowania rezerwacji w ramach czasowych określonych w warunkach i zasadach dostawcy usług turystycznych (lub niestawienia się na miejscu w uzgodnionym terminie), użytkownik upoważnia dostawcę usług turystycznych do pobrania z jego karty kredytowej lub debetowej, bez uprzedniego zawiadomienia użytkownika, kwoty za jedną noc pobytu (w przypadku zakwaterowania) lub innej kwoty zgodnie z tym, co określono w warunkach i zasadach dostawcy usług turystycznych.

 3. Nieprzybycie na miejsce w ustalonym terminie może spowodować anulowanie całej rezerwacji. Wszelkie zmiany do rezerwacji trzeba zgłaszać bezpośrednio do dostawcy usług turystycznych i uzgadniać je bezpośrednio z nim (jednak nie będzie możliwości zwrotu całego lub części depozytu). Dokonując rezerwacji obowiązkiem użytkownika będzie zawiadomienie dostawcy usług turystycznych o wszelkich wymogach lub specjalnych udogodnieniach niezbędnych dla użytkownika lub podróżującej z nim osoby wynikających ze stanu zdrowia.

 4. Po dokonaniu rezerwacji, dla każdej rezerwacji wydamy potwierdzenie rezerwacji w imieniu dostawcy usług turystycznych, ale nie zapewnimy informacji na temat wszelkich opłat za usługi dodatkowe. Będziemy starali się zapewnić by każde potwierdzenie rezerwacji zawierało szczegóły wszystkich podatków naliczanych przez dostawcę usług turystycznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 9.9 poniżej. Stanowczo zalecamy by po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji sprawdzić i potwierdzić z dostawcą usług turystycznych dokładne warunki i zasady w oparciu o które dostawca usług turystycznych świadczy zarezerwowane usługi. Należy podawać numery referencyjne umieszczone na potwierdzeniu rezerwacji wysyłając pytania, anulując lub modyfikując rezerwację.

 5. Rezerwację można anulować zgodnie z regulaminem anulowania rezerwacji dostawcy określonym na potwierdzeniu rezerwacji i na stronie szczegółowego opisu miejsca zakwaterowania; zwykle jest to na co najmniej 24 godziny przed ustalonym terminem przyjazdu. Należy pamiętać, że w przypadku anulowania rezerwacji bezzwrotnej, użytkownik nie otrzyma zwrotu kosztów rezerwacji od dostawcy usług turystycznych. Rezerwację należy anulować kontaktując się bezpośrednio z dostawcą usług turystycznych korzystając z danych kontaktowych podanych na potwierdzeniu rezerwacji. Zwracając się o anulowanie rezerwacji zawsze trzeba podać numer referencyjny rezerwacji.

 6. Jeśli użytkownik nie wykupił usługi ochrony płatności i zdecyduje się anulować rezerwację, nie otrzyma zwrotu kaucji i opłat za rezerwację, niezależnie od tego z jakim wyprzedzeniem ją anuluje. Użytkownik powinien pamiętać, że mimo tego, że kaucja i opłata za rezerwację są bezzwrotne, konieczne jest zawiadomienie o anulowaniu z wyprzedzeniem określonym przez dostawcę usług turystycznych w jego regulaminie anulowania, aby uniknąć dodatkowych opłat za „niestawienie się na miejscu” (patrz punkt 2.2).

 7. Kaucja i opłata za rezerwację będą należne w walucie wybranej jako „waluta rozliczeniowa” w trakcie rezerwacji. W przypadku, gdy cena zakwaterowania podana przez dostawcę usług turystycznych jest w innej walucie, kwota kaucji pobierana w walucie rozliczeniowej zostanie oszacowana przeliczając cenę kaucji na walutę rozliczeniową korzystając ze standardowych kursów wymiany Hostelworld.

3. Odpowiedzialność i zrzeczenia się odpowiedzialności

 1. W przypadku wystąpienia problemu z zakwaterowaniem lub innymi usługami turystycznymi, należy skontaktować się z dostawcą usług turystycznych. W przypadku problemów z rezerwacją dokonaną za pośrednictwem Witryn Hostelbookers, należy skontaktować się z nami bezpośrednio wysyłając email na adres customerservice@hostelbookers.com.

 2. Działamy wyłącznie jako pośrednik w imieniu dostawcy usług turystycznych i w związku z tym nie jesteśmy stroną umowy o świadczenie usług turystycznych (w tym zakwaterowanie) zawieranej między użytkownikiem a dostawcą usług turystycznych i nie ponosimy żadnej odpowiedzialność względem użytkownika w odniesieniu do warunków tej umowy. Na przykład, nie jesteśmy odpowiedzialni za:

  1. dokładność lub kompletność opisów miejsc zakwaterowania i innych usług turystycznych (w tym cen, dostępności i ocen) widniejących w Witrynach Hostelbookers, lub za jakość czy przydatność do określonego celu zakwaterowania lub innych usług, które zarezerwowano lub można zarezerwować za pośrednictwem Witryn Hostelbookers;

  2. realizację rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Witryn Hostelbookers, w tym działania lub pominięcia dostawców usług turystycznych, wszelkie anulowania rezerwacji przez dostawcę usług turystycznych z dowolnego powodu lub wszelkie niezapewnienie wszystkich lub części zarezerwowanych usług przez takiego dostawcę; lub

  3. dowolną pomyłkę lub błąd podczas dokonywania lub zapisywania rezerwacji spowodowane dowolnymi okolicznościami, które są poza naszą kontrolą (takie jak awaria zasilania).

 3. Ani my, ani żaden z naszych dyrektorów, pracowników, podmiotów stowarzyszonych lub innych przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności względem użytkownika (lub dowolnego członka jego grupy korporacyjnej, jego podmiotów stowarzyszonych lub dowolnych innych osób lub stron, które mają udział w rezerwacji) za: (i) pośrednie, domniemane, szczególne lub następcze straty lub szkody, (ii) stratę danych, przychodu, zysków, interesów, możliwości, reputacji, renomy lub (iii) stratę lub uszkodzenie własności, w każdym wypadku wynikającej z lub w związku z korzystaniem z dowolnych informacji, produktów, usług, udogodnień i/lub materiałów oferowanych za pośrednictwem Witryn Hostelbookers, nawet jeśli poinformowano nas o możliwości tego typu straty lub szkody lub tego typu strata lub szkoda była możliwa do przewidzenia.

 4. Nasza maksymalna łączna odpowiedzialność względem użytkownika (i dowolnej, innej strony, która ma udział w rezerwacji) w odniesieniu do dowolnej rezerwacji dokonanej za naszym pośrednictwem (niezależnie czy na mocy umowy, w wyniku deliktu lub w inny sposób) będzie ograniczona wyłącznie do wartości opłaty za rezerwację dokonanej za tą rezerwację. Przed dokonaniem rezerwacji, użytkownik powinien zapoznać się z treścią warunków i zasad dostawcy usług turystycznych i upewnić się, że są dla niego możliwe do zaakceptowania.

 5. Nie odwiedziliśmy wszystkich miejsc zakwaterowania dostępnych w Witrynach Hostelbookers i nie przeprowadzamy rutynowych kontroli zakwaterowania. Umieszczenie dowolnych usług turystycznych (w tym zakwaterowania) w Witrynach Hostelbookers nie jest i nie powinno być odbierane jako wyraźne polecenie ich przez nas, ani jako poświadczenie, że usługi turystyczne będą odpowiednie dla celu użytkownika lub że usługi turystyczne będą miały jakąś określoną jakość.

 6. Z wyjątkiem, gdy określono inaczej w niniejszych Warunkach, i w największym stopniu dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, wszystkie oświadczenia, gwarancje i warunki, w tym te domniemane na mocy ustawy lub w inny sposób, są niniejszym wykluczone, w tym między innymi oświadczenia, gwarancje lub zobowiązania na temat dowolnej usługi, udogodnień, informacji i/lub materiałów zawarte w Witrynach Hostelbookers, w tym między innymi, ich dokładność, kompletność lub ich atrakcyjność rynkowa, jakość lub przydatność do określonego celu. Witryny Hostelbookers są udostępniane wyłącznie w postaci w takiej, w jakiej są, i w szczególności nie gwarantujemy, że informacje publikowane w Witrynach Hostelbookers nie będą zawierały błędów lub że Witryny Hostelbookers będą wolne od wirusów lub wad.

 7. Nic co zawarto w niniejszych Warunkach nie będzie prowadziło do wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności za: (i) oszustwo lub rozmyślne wprowadzenie w błąd, lub (ii) śmierć lub uraz ciała.

4. Bezpieczeństwo karty kredytowej i debetowej

 1. Dokładamy rozsądnych starań, aby zapewnić, że wszystkie transakcje z użyciem kart kredytowych i debetowych przeprowadzane za pośrednictwem Witryn Hostelbookers są bezpieczne. JEDNAK, jeśli użytkownik zauważy nieautoryzowane opłaty na wyciągu z transakcji kartą kredytową lub debetową, której użył w Witrynach Hostelbookers w dowolnym momencie w trakcie lub po dokonaniu rezerwacji, przeprowadzeniu transakcji lub ujawnieniu danych karty kredytowej w Witrynach Hostelbookers, Hostelworld nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty dowolnej natury poniesione przez użytkownika w wyniku lub w jakiś sposób w związku ze wspomnianym użytkowaniem, transakcją lub ujawnieniem, z wyjątkiem, gdy tego typu nieautoryzowane opłaty są skutkiem naszego zaniedbania lub podlegają prawom ustawowym użytkownika.

5. Prawa własności intelektualnej i linki do witryn internetowych

 1. Informacje, zawartość, oprogramowanie, grafika, tekst, dźwięk, obrazy, przyciski, znaki handlowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i logo („Materiały”) zawarte w Witrynach Hostelbookers są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, prawami do baz danych i wszelkimi innymi prawami własności intelektualnej. Strony niniejszym uzgadniają, że my lub nasi licencjodawcy (w zależności od przypadku) zachowujemy wszystkie prawa, tytuły, udziały i prawa własności intelektualnej w Materiałach i do nich. Przyznajemy użytkownikowi ograniczoną, możliwą do wycofania, nieprzenośną, niemożliwą do podlicencjonowania licencję na użytkowanie Witryn Hostelbookers dla jego prywatnych, niekomercyjnych celów obejmujących dostęp do Witryn Hostelbookers i dokonanie rezerwacji zgodnie z niniejszymi Warunkami („Licencja ograniczona”). Z wyjątkiem, gdy odnosi się to do korzystania z Licencji ograniczonej, użytkownik nie może modyfikować, kodować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, odtwarzać, reprodukować, publikować, udzielać licencji, tworzyć utworów pochodnych, przekazywać lub sprzedawać żadnych Materiałów. Poza Licencją ograniczoną, nic co zawarto w niniejszych Warunkach nie będzie stanowiło przekazania lub przyznania (przez domniemanie lub w inny sposób) użytkownikowi dowolnej licencji na nasze Materiały lub prawa do nich.

 2. Witryny Hostelbookers mogą zawierać hiperłącza do witryn internetowych obsługiwanych przez strony inne niż my. Tego typu hiperłącza są podawane włącznie w celach informacyjnych. Nie kontrolujemy tego typu witryn internetowych i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość. Umieszczenie hiperłączy w Witrynach Hostelbookers do tego typu innych witryn internetowych nie oznacza żadnej rekomendacji materiałów zawartych w tych witrynach internetowych, ani żadnego związku z ich operatorami.

 3. Witryny Hostelbookers są udostępniane do użytku prywatnego. Użytkownik nie może kopiować, monitorować, przechwytywać danych ekranowych, umieszczać robotów internetowych, głęboko linkować lub reprodukować żadnych treści, informacji lub oprogramowania umieszczonego w Witrynach Hostelbookers dla żadnych celów komercyjnych lub konkurencji.

6. Zawartość generowana przez użytkownika

 1. Pewne części Witryn Hostelbookers umożliwiają użytkownikowi lub stronom trzecim publikowanie wpisów, recenzji, wiadomości, zdjęć materiałów i innych elementów (są to „Funkcje generowania zawartości przez użytkownika”). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z takich Funkcji generowania zawartości przez użytkownika i korzysta z nich na własne ryzyko. Korzystając z Funkcji generowania zawartości przez użytkownika, użytkownik jednoznacznie zobowiązuje się nie publikować, wysyłać, przesyłać, rozpowszechniać, przechowywać, tworzyć lub w inny sposób publikować za pośrednictwem Witryn Hostelbookers żadnego z poniższych:

  1. Żadnych wiadomości, danych, informacji, tekstów, muzyki, dźwięku, zdjęć, grafiki, kodu lub innych materiałów („Zawartość”), które są niezgodne z prawem, zniesławiające, oszczercze, obsceniczne, pornograficzne, nieprzyzwoite, lubieżne, obraźliwe, niepokojące, zastraszające, obelżywe, podjudzające, niezgodne z prawem, ingerujące w prawo do prywatności lub wizerunku lub w inny sposób niestosowne lub niewłaściwe;

  2. Zawartości, która może naruszać dowolny patent, znak handlowych, tajemnicę handlową, prawo autorskie lub inne prawo intelektualne lub własności dowolnej strony;

  3. Zawartości, która podszywa się pod jakąś osobę lub podmiot, lub w innych sposób fałszywie przedstawia powiązanie użytkownika z osobą lub podmiotem;

  4. Zawartości, która może naruszać prawo do prywatności lub prawo do ochrony danych jakieś strony trzeciej;

  5. Wirusów, uszkodzonych danych lub innych szkodliwych, powodujących zakłócenia lub niebezpiecznych plików; lub

  6. Zawartości, która według naszego wyłącznego osądu, jest niewłaściwa lub która ogranicza lub uniemożliwia dowolnej osobie użytkowanie lub korzystanie z Witryn Hostelbookers, lub która może narażać nas lub naszych użytkowników na jakieś szkody lub pociągnięcie do odpowiedzialności dowolnego rodzaju.

 2. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności i nie jesteśmy odpowiedzialni za żadną Zawartość dowolnego rodzaju publikowaną lub przechowywaną w Witrynach Hostelbookers lub wysyłaną na nie przez użytkownika lub dowolną stronę trzecią, ani za wszelkie straty lub szkody wynikające z powyższego. Jako dostawca usług interaktywnych, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne oświadczenia, gwarancje lub Zawartość udostępnione przez użytkowników Funkcji generowania zawartości przez użytkownika lub innego forum publicznego. Chociaż nie mamy żadnego obowiązku sprawdzania, edytowania czy monitorowania Zawartości publikowanej lub rozpowszechnianej za pośrednictwem Funkcji generowania zawartości przez użytkownika, zastrzegamy sobie prawo i możemy wedle własnego wyłącznego uznania usuwać, sprawdzać lub edytować bez wcześniejszego poinformowania, dowolną Zawartość opublikowaną lub przechowywaną w Witrynach Hostelbookers w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych i zastąpienie wszelkiej Zawartości, którą opublikował lub przechowywał w Witrynach Hostelbookers na jego wyłączny koszt.

 3. Wszelkie korzystanie z Funkcji generowania zawartości przez użytkownika lub z innych części Witryn Hostelbookers w sposób inny, niż zgodny z niniejszymi Warunkami może prowadzić do, między innymi, przerwania lub zawieszenia dostępu do Funkcji generowania zawartości przez użytkownika i/lub Witryn Hostelbookers. W celu zastosowania się do nakazu sądowego właściwej jurysdykcji lub ochrony naszych systemów lub użytkowników Witryn Hostelbookers, możemy przetworzyć lub ujawnić dowolne posiadane przez nas informacje dotyczące użytkownika Witryn Hostelbookers, który publikuje lub wysyła niestosowną lub niewłaściwą Zawartość, w tym między innymi, jego imię i nazwisko, adres email, adres IP, historię użytkowania i opublikowaną Zawartość.

 4. Publikując lub rozpowszechniając Zawartość w Witrynach Hostelbookers lub za ich pośrednictwem, jeśli nie określiliśmy inaczej, użytkownik:

  1. przyznaje nam niewyłączne, wolne od tantiem, nieograniczone czasowo, przenośne, nieodwołalne i w pełni możliwe do podlicencjonowania prawo do korzystania, reprodukowania, modyfikowania, przerabiania, tłumaczenia, rozpowszechniania, publikowania, tworzenia utworów pochodnych i publicznego wystawiania i odtwarzania tego typu Zawartości na całym świecie w dowolnych mediach;

  2. potwierdza i gwarantuje, że Zawartość, którą publikuje lub w inny sposób rozpowszechnia (i) jest zgodna z niniejszymi Warunkami, (ii) jest dokładna i nie wprowadza w błąd; i (iii) nie narazi nas na żadną odpowiedzialność cywilną lub karną, ani w inny sposób nie wywrze poważnego negatywnego wpływu na nasz biznes lub reputację.

7. Recenzje

 1. Możemy poprosić użytkownika o napisanie recenzji otrzymanej usługi turystycznej. Doceniamy każdą opinię, należy jednak pamiętać, że dany dostawca usług turystycznych będzie miał dostęp do recenzji użytkownika, co umożliwi mu podjęcie działań w oparciu o nią i wprowadzenie wszelkich koniecznych ulepszeń. Dostawcy usług turystycznych będą mieli dane kontaktowe użytkownika i mogą się z nim skontaktować, aby zadać dodatkowe pytania na temat jego doświadczenia, co pomoże im wprowadzić dalsze udoskonalenia.

8. Ogólne

 1. Niniejsze Warunki sporządzono w języku angielskim. W przypadku przetłumaczenia niniejszych Warunków na innych język, wersja w języku angielskim pozostanie nadrzędna.

 2. Nasze niewywiązanie się z egzekwowania w dowolnym momencie lub przez dowolny okres jednego lub kilku niniejszych Warunków nie będzie postrzegane jako zrzeczenie się ich lub praw z nich wynikających.

 3. Warunki stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a Hostelworld w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków i zastępuje wszelkie uprzednie porozumienia lub oświadczenia uzgodnione między stronami w związku z przedmiotem niniejszego porozumienia.

 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków, jak również zawartości Witryn Hostelbookers z dowolnego powodu i bez ponoszenia odpowiedzialności względem użytkowników lub dowolnej strony trzeciej. Prawo to nie będzie miało wpływu na Warunki przyjęte przez użytkownika w momencie dokonywania prawowitej rezerwacji lub zakupu korzystając z Witryn Hostelbookers. Użytkownik za każdym razem odwiedzając Witryny Hostelbookers powinien sprawdzić czy nie wprowadzono zmian do niniejszych Warunków.

 5. Niniejsze Warunki i korzystanie z Witryn Hostelbookers przez użytkownika podlega prawu obowiązującemu w Irlandii. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na podleganie wyłącznej jurysdykcji sądów irlandzkich w przypadku wszelkich sporów wynikających lub związanych z korzystaniem z Witryn Hostelbookers za każdym razem odwiedzając Witryny Hostelbookers. Korzystanie z Witryn Hostelbookers nie jest upoważnione w dowolnej jurysdykcji, która nie nadaje mocy wszystkim postanowieniom niniejszych Warunków, w tym między innymi, niniejszej klauzuli.

 6. Nasze wywiązywanie się z niniejszych Warunków podlega obowiązującym prawom i procedurom prawnym i nic, co zawarto w niniejszym porozumieniu nie stanowi odstępstwa od naszego prawa do stosowania się do wniosków lub wymogów organów ścigania dotyczących użytkowania Witryn Hostelbookers przez użytkownika lub informacji przez niego zapewnionych lub zebranych przez nas w odniesieniu do tego typu użytkowania.

 7. Jeśli jakaś część niniejszych Warunków zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do wprowadzenia, w takim wypadku nieważne lub niemożliwe do wprowadzenia postanowienie zostanie uznane za zastąpione przez ważne, możliwe do wprowadzenia postanowienie, które najbliżej odpowiada założeniu oryginalnego postanowienia, natomiast pozostała część niniejszych Warunków pozostanie w mocy.

 8. Chociaż nie możemy monitorować zachowania naszych użytkowników offline, użytkowanie dowolnych informacji uzyskanych z Witryn Hostelbookers w celu zastraszania, obrażania lub wyrządzania krzywdy innym osobom lub w celu kontaktowania się, reklamowania, nagabywania lub sprzedawania dowolnym użytkownikom lub osobom bez ich uprzedniej wyraźnej zgody będzie stanowiło naruszenie niniejszych Warunków.

 9. Chociaż na mocy naszych warunków, dostawcy usług turystycznych są zobowiązani do umieszczania cen zawierających podatek VAT i inne podatki, za podane ceny ostatecznie jest odpowiedzialny dostawca usług turystycznych, a nie my. Użytkownik potwierdza, że nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności względem jego w przypadku próby dostawcy usług turystycznych nałożenia podatku VAT lub innych podatków w momencie dokonywania płatności, jako dodatkowa opłata do podanej ceny i jedynym sposobem radzenia sobie w tej kwestii będzie podjęcie kroków prawnych wobec dostawcy usług turystycznych.

9. Polityka prywatności

 1. Dalsze szczegóły naszego Oświadczenia o ochronie danych można znaleźć tutaj, która niniejszym zostaje włączona do i stanowi część niniejszych Warunków

10. Rozwiązywanie sporów online

 1. Platforma rozwiązywania sporów online Komisji Europejskiej jest dostępna pod następującym linkiem http://ec.europa.eu/odr. Uwaga: obecnie nie korzystamy z alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów związanych ze skargami klientów.

Dlaczego warto dokonywać rezerwacji za pomocą hostelbookers?

Tysiące łóżek i prywatnych pokojów w okolicy miejsc, które planujesz zobaczyć i rzeczy, które planujesz zrobić.
Ze świetnej jakości hostelami i tanimi hotelami, wszystko co chcesz zobaczyć i zrobić jest w zasięgu ręki."

Rezerwacja grupowa?

Grupa 15 lub więcej osób?

Skontaktuj się z nami bezpośrednio

Biuro Obsługi Klienta

Dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

customerservice@hostelbookers.com

Zadzwoń do nas:

+353 1 524 5800


Hostelworld.com Limited | Registered office : Floor 2, One Central Park, Leopardstown, Dublin18, Ireland | Registered in Ireland under Company No: 337103